Kennisgeving Verleende omgevingsvergunningen

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
22-12-2021Kennisgeving Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

 

Ommen

- het bouwen van een aanbouw bij de woning op het perceel Merelstraat 48

Dit besluit is 8 december 2021 verzonden

 

- het bouwen van een berging/overkapping aan de zijgevel van de woning op het perceel Windestraat 9

Dit besluit is 9 december 2021 verzonden

 

- het wijzigen van de gevels en het intern verbouwen van de woning op het perceel Wethouder Petterweg 2

Dit besluit is 9 december 2021 verzonden

 

- het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw op het perceel Brink 55

Dit besluit is 10 december 2021 verzonden

 

- het kappen van 12 bomen en 25 stuks vergunningsvrije bomen t.b.v. Kindplein West aan de Patrijsstraat - Tureluur, kadastraal Stad-Ommen D24, 25 en 1655

Dit besluit is 7 december 2021 verzonden

 

Stegeren

- het nieuwbouwen van een schuur en het geheel verbouwen van een bakhuis op het perceel Coevorderweg 35

Dit besluit is 10 december 2021 verzonden

 

Vinkenbuurt

- het kappen van een esdoorn op het perceel Koloniedijk 11

Dit besluit is 9 december 2021 verzonden

 

Het betreffen omgevingsvergunningen die zijn voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergunningen kunnen vanaf vandaag tot zes weken na publicatie tijdens openingstijden worden ingezien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis na telefonische afspraak, telefoon 14 0529.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van de hierboven genoemde besluiten hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden (motivering) van het bezwaar. Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.ommen.nl via het digitaal loket. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift is een DigiD nodig.

Daarnaast kan er - onder voorwaarde dat een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders wordt ingediend - in spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Zwolle, team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle. Voor deze procedure is griffierecht verschuldigd.