Onderwerp: Opheffen gehandicaptenparkeerplaats.

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum:
24-11-2021Onderwerp: Opheffen gehandicaptenparkeerplaats.

 

Korte samenvatting:

Vaststellen verkeersbesluit inzake opheffen gehandicaptenparkeerplaats

 

Advies:

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ommen;

 

Gelet op het besluit onder mandaat en –volmacht Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, bevoegdheden Hardenberg d.d. 2 juli 2012, zoals nadien gewijzigd:

 

Gelet op het bepaalde in artikel 18, 1e lid, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 

Gelet op het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 

Overwegende:

 

- dat er bij de gemeente Ommen een verzoek is ingediend voor opheffing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning de Baron van Fridaghstraat 115 te Ommen;

 

- dat er voldoende aanleiding bestaat voor inwilliging van dit verzoek;

 

- dat de op te heffen gehandicaptenparkeerplaats in eigendom en beheer is bij de gemeente Ommen;

 

- dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

 

 

B E S L U I T:

 

 

1. de gereserveerde gehandicaptenplaats ten behoeve van de houder van een gehandicapten parkeerkaart, gelegen nabij de woning de Baron van Fridaghstraat 115 te Ommen, door verwijdering van het bord E6 en kenteken onderbord op te heffen;

2. een afschrift van dit besluit te zenden aan:

- de aanvrager;

- het hoofd van de afdeling Openbaar Gebied Infrastructuur , Gebouwen en gronden;

- het hoofd van de afdeling Openbaar gebied Buitendienst;

- de teamchef van de Politie Oost Nederland, district IJsselland, afdeling Vechtdal;

3. het besluit treedt een dag na bekendmaking van het besluit in werking;

4. de bekendmaking van dit besluit geschiedt op de gebruikelijke wijze in de digitale Staatscourant en het lokale weekblad.

 

 

 

 

Hardenberg, 21 Juli 2021

 

 

Namens Burgemeester en Wethouders,

 

N. van Rijnswou

Afdeling Openbaar Gebied

Team Infrastructuur, Gebouwen en Gronden

 

 

Bezwaarprocedure

 

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.Ommen nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

 

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

• een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van deze brief;

• de redenen voor uw bezwaar.

 

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

 

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle