Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Coevorderweg 25, Stegeren

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Overig
Publicatiedatum:
08-09-2015Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Coevorderweg 25, Stegeren
Logo Ommen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen maken bekend, dat met ingang van 9 september 2015 voor een ieder, gedurende zes weken tijdens openingstijden uitsluitend op afspraak in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis van Ommen, ter inzage ligt de volgende aanvraag om omgevingsvergunning met de ontwerpbeschikking:
Stegeren
- het verbouwen/uitbreiden van een bestaand gebouw en het realiseren van overdekt spelen op het perceel Coevorderweg 25.
De omgevingsvergunning betreft een afwijking van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Gemotiveerde schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking kunnen door een ieder tot en met 20 oktober 2015 worden ingediend bij burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen . Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt bij de Publieksdienst, telefoon 14 0523. In de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijzen betrekking hebben.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend. Dit is alleen mogelijk als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.