Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Ommen 2014

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
30-03-2017

Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Ommen 2014

 

De raad van de gemeente Ommen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari 2017 ;

 

en gelet op artikel 1 van de Belemmeringenwet Privaatrecht, artikelen 5.2 en 5.4 vierde lid van de Telecommunicatiewet en artikelen 149, 154, 156 en 229 van de Gemeentewet;

 

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen betreffende werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van ondergrondse infrastructuren;

 

overwegende dat het wenselijk is de regels vast te leggen in één uniform regime voor al het werk in en onder de grond in de openbare ruimte en de gemeente in staat te stellen de gewenste regierol optimaal in te vullen;

 

Besluit:

 

1. ……;

 

2. ……;

 

3. Artikel 2:11, lid 4, van de Algemene plaatselijke verordening aan te passen door de woorden “de daarop gebaseerde Telecomverordening” te vervangen door de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2017.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen d.d. 2 maart 2017.

 

De raad voornoemd,

 

De griffier, De voorzitter,

J.A.R. Tenkink Mr. M. Boumans MBA MPM