Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente Ommen 2021

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Beleidsregels
Publicatiedatum:
31-03-2021Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente Ommen 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen,

gelet op:

 

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 Participatiewet;

   

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een burger in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK);

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te stellen;

   

besluit:

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen;

 • c.

  inkomstenterugval: een onvoorzienbare, onvermijdelijke en substantiële terugval van in het inkomen als gevolg van de coronacrisis;

 • d.

  woonkosten: kosten die verband houden met de woning, zoals huur, hypotheeklasten, gas, energie, water en gemeentelijke belastingen.

   

Artikel 2 Doelgroep TONK

 • -

  Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor de aanvrager: die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met een onvoorziene en onvermijdelijke terugval in zijn of haar inkomen;

 • -

  die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonkosten niet meer kan voldoen, en

 • -

  waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

   

Artikel 3 Voorwaarden tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

 • 1.

  Het college kan een tegemoetkoming TONK verstrekken aan de aanvrager die te maken heeft met een inkomensterugval, waardoor de betaling van noodzakelijke kosten niet mogelijk is uit de beschikbare geldmiddelen.

 • 2.

  Er kan volstaan worden met een verklaring van de aanvrager dat de substantiële terugval in inkomen het gevolg is van de maatregelen in verband met het coronavirus (Covid-19).

 • 3.

  De tegemoetkoming voor de woonlasten is bedoeld voor de woning waarin de aanvrager woonachtig is.

   

Artikel 4 Noodzakelijke kosten

De tegemoetkoming TONK heeft betrekking op de woonkosten.

 

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt ingediend middels het aanvraagformulier op de website van de gemeente.

 • 2.

  Aanvrager overlegt bij de aanvraag:

a. Salarisspecificaties van inkomsten van januari 2020 en van januari 2021. Wanneer er sprake is van flexibele inkomsten, overlegt de aanvrager salarisspecificaties van een periode van 3 maanden;

b. Is er sprake van inkomsten uit onderneming of inkomsten als ZZP’er, dan overlegt de aanvrager de belastingaangifte 2019 en een opgave van de (geschatte) inkomsten met een verklaring over de afgelopen drie maanden, voorafgaande aan de TONK-aanvraag.;

c. Bewijs van beschikbare middelen;

d. De bewijzen van de noodzakelijke kosten (huur of hypotheeklasten, elektriciteit, gas en water).

 • 3.

  Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1 augustus 2021.

   

Artikel 6 Terugwerkende kracht

Een aanvraag voor een tegemoetkoming TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021.

 

Artikel 7 Duur

De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari tot 1 juli 2021.

 

Artikel 8 Hoogte tegemoetkoming

 • 1.

  Indien de belanghebbende een huurwoning bewoond, wordt voor de woonkosten een tegemoetkoming verstrekt. Op de woonkosten wordt eventuele ontvangen huurtoeslag en de basishuur zoals vermeld in de Wet op de Huurtoeslag in mindering gebracht.

 • 2.

  Indien de belanghebbende een woning in eigendom bewoond, wordt voor de woonkosten een tegemoetkoming verstrekt. Op de woonkosten wordt de basishuur zoals vermeld in de Wet op de Huurtoeslag in mindering gebracht.

 • 3.

  In afwijking van reguliere woonkostentoeslag wordt niet de voorwaarde verbonden dat de aanvrager al het mogelijke doet ter verkrijging van goedkopere woonruimte. Er wordt geen verhuisverplichting opgelegd.

 • 4.

  De maximale tegemoetkoming TONK bedraagt € 500,- per maand per huishouden en voor ten hoogste over de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.

 • 5.

  De belanghebbende ontvangt een vergoeding wanneer de lasten meer dan 40% van het huidige inkomen beslaan.

   

Artikel 9 Inkomen en vermogen

 • 1.

  Van het in aanmerking te nemen inkomen worden de middelen bedoeld in artikel 31 lid 2 PW en artikel 33 lid 5 PW niet tot het inkomen van belanghebbende gerekend. De middelen als bedoeld in genoemde artikelen worden dus ook voor de TONK vrijgelaten.

 • 2.

  Het vermogen van de aanvragen en eventuele partner mag niet hoger zijn dan de voor hem of haar geldende normen op grond van artikel 34, tweede en derde lid Participatiewet.

 • 3.

  Vermogen in de vorm van een woning wordt buiten beschouwing gelaten. Tevens wordt een apart product waar belanghebbende niet bij kan komen, bedoeld voor begrafeniskosten, buiten beschouwing gelaten. Hieronder valt ook een levensverzekering.

 • 4.

  Als vermogen wordt enkel direct beschikbaar privévermogen (dus geen vermogen uit de onderneming) in aanmerking genomen.

   

Artikel 10 Daling van het inkomen

Voorwaarde voor een tegemoetkoming TONK is, zoals genoemd in artikel 2, een onvoorziene en onvermijdelijke terugval in het inkomen. Deze terugval bedraagt:

-20% van het (gezamenlijk netto) inkomen tot een bedrag van € 2.000,- per maand;

-25% van het (gezamenlijk netto) inkomen bij een inkomen tussen € 2.000,- en € 3000,- per maand

-30% van het (gezamenlijk netto) inkomen bij een inkomen hoger dan € 3.000,- per maand.

 

Artikel 11 Uitgavenplafond

Voor de totale uitgaven met betrekking tot de uitvoering van de TONK geldt een plafond van € 200.000,-.

 

Artikel 12 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK kan het college, gelet op alle omstandigheden waaronder een terugval in inkomen van de aanvrager als gevolg van de coronacrisis, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

De beleidsregels gaan met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2021 en eindigen op 1 augustus 2021.

 

Artikel 14 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Ommen 2021.

 

Aldus vastgesteld op 24 maart 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Ommen