Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan "Woon-zorgcomplex Lemmers Erve in Ommen"

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
24-11-2015Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan "Woon-zorgcomplex Lemmers Erve in Ommen"
Logo Ommen
Bij besluit van 5 november 2015 (documentnr. 1562097) heeft de gemeenteraad van Ommen het bestemmingsplan “Woon-zorgcomplex Lemmers Erve in Ommen” vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een woon-zorgcomplex mogelijk op het landgoed De Stekkenkamp nabij het perceel Beerzerweg 5 te Ommen. Het bestemmingsplan heeft betrekking op gronden gelegen ten westen en aansluitend aan het perceel Beerzerweg 5 te Ommen. Het gebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de Beerzerweg. De westelijke, noordelijke en oostelijke grens van het plangebied, dat circa 2 hectare groot is, wordt gevormd door houtsingels, bospercelen en landbouwgronden.
 
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp plan aangebracht. De planregel in artikel 3.2.2 onder d is gewijzigd in die zin dat bepaald is dat het aantal zorgwoningen niet meer dan 48 mag bedragen en het aantal respijtzorgwoningen niet meer dan 2 mag bedragen. Voorts is in paragraaf 4.4.1 van de toelichting een verwijzing opgenomen naar de uitwerking van de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ in paragraaf 4.3.4, zodat is verduidelijkt op welke wijze is voldaan aan de uitgangspunten van artikel 2.1.3 van de Omgevingsverordening Overijssel.
 
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit worden met ingang van donderdag 26 november 2015 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:
 
Vanaf vrijdag 27 november 2015 kan gedurende een termijn van zes weken door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.
Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerp bestemmingsplan zijn aangebracht.
Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.