Kadernota

De Kadernota of Kadernota geeft inzicht in de actuele stand van zaken van het financieel perspectief. Daarnaast beschrijft het college de uitgangspunten voor de begroting van het volgende jaar.

Het college van B&W biedt de raad in het voorjaar een nota aan over de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opeenvolgende jaren. De functie van de kadernota is om hierbij (meerjarige) afwegingen in beleid te maken. Met het vaststellen van deze kaders geeft de raad het college van B&W de opdracht binnen de gestelde kaders de programmabegroting op te stellen.

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen en de coalitievorming is in 2018 een beleidsarme kadernota opgesteld, hierna te noemen kaderbrief. Op het moment van schrijven van deze kaderbrief had het college nog niet de beschikking over de volledige financiële vertaling van het nieuwe bestuursakkoord.

Live-uitzending

Live meekijken tijdens een raadsvergadering, of een vergadering online terugzien? Dat kan via ommen.raadsinformatie.nl.

Raadsinformatie

De agendapunten, bijbehorende documenten, moties en amendementen van raadsvergaderingen zijn digitaal beschikbaar.