8 januari 1785

De Leydse Courant van 12 januari 1785 meldt:
Extract uit een brief uit Overijssel van den 8 january 1785. Het request der ingezetenen van het Schoutampt van Ommen den Ham, tegen de wapening ten plattenlande, waarvan ik in mijn voorige gewaagde, heeft zonderlinge gevolgen gehad. Veelen van de onderteekenaaren van hetzelve hebben zich zedert eenigen tijd geduurig geattroupeerd, gewapend en met orange linten vercierd; aldus bijna dagelijks optogten maakende, onder het geroep van Vivat Orange, orange boven, en wat dies meer is. Daar zijner, die hier over zwaarhoofdige gedagten hebben, en vreezen voor het overslaan van dergelijke buitenspoorigheden tot andere nabuurige plaatsen; terwijl zij, vermits de beginzelen dezelve zijn, als die, welke in den jaare 1747 en 1748 de beroerten van dien tijd vooraf gingen, hier uit ook dezelven gevolgen apprehendeeren. Dan, anderen meenen hiervoor niet te vreezen hebben, zedert zij hebben vernoomen, dat deze troup zig ook op den Huijze Mennigeshaven, alwaar de heer van Voerst, scholtus van Ommen den Ham resideerd, op het plein voor het huijs in volle order vertoond heeft; en dat zij ook op die zelve wijze haare opwagting heeft gemaakt op den Huize Eerde, alwaar zig de heer van Beerze ophoud, bekend door het praesidie in de commissie van de zaak van den heer Van der Capellen en der Drostendiensten, vermits die heer met zijne medegecommitteerdens des tijdes de requestranten tegens de drostendiensten (met hoeveel eerbied en betamelijkheid zij ook de onwettigheid daarvan aangetoond hadden) voor oproerigen en rebellen verklaard heeft, en op den laatsten landdag mede voor de wapening heeft geadviseerd; en het alzo niet te denken is dat die heer zulken zaaken zou kunnen goedkeuren. Waar bij dan nog komt eene anderen reden, die bij sommige ook nog al van eenig gewigt schijnt te zijn, dat namentlijk de heeren ordinaris Gedeputeerden, in absentie der heeren Staaten, zig deze zaak reeds hebben aangetrokken en van den heere Droste van Zalland gerequireerd hierop de behoorlijke informatie te neemen, en deze beweegingen tegen te gaan.