7 augustus 1795

Haarlemse Courant, 18-08-1795:
De Burger-Societeit van de Stad Ommen, onder de zinspreuk van Het geweten vrij, geen Dwingelandij, verzoekt de correspndentie met alle de Vaderlandsche Societeiten deezer provincie, mits de brieven onder adres aan den ondergetekenden franco over te zenden, zullen zulks van deeze zijde insgelijks doen. Ommen, den 7 augustus 1795, het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid. H. Veenhoven, secretaris.