30 juni 1819

Overijsselsche courant, 22-06-1819:
J. Amama Chevallerau, openbaar notaris te Ommen zal, als hiertoe behoorlijk geauthoriseerd, voor zoo verre de minderjarigen betreft, en ten verzoeke van de meerderjarige mede erfgenamen Fridagh en verdere eigenaren, ten overstaan van den heere Vrederegter van het kanton Ommen en in tegenwoordigheid der voogd en toezienden voogd, op dinsdag en woensdag den 29 en 30sten junij eerstkomende, des voormiddags tien uren, ten zijnen kantore in Ommen finaal te doen verkoopen:
Het erve Beniers, gelegen in de buurschap Arriƫn, schoutambt Ommen, no. 5, met daarij behoorende ongeveer 22 mudden zaai- en 6 morgens grasland, benevens een en een halve waar aandeel in de veld-, veen- en groengronden in de markte van Arrien, gelegen ten zuiden der Vriesschen Dijk. Waaronder nog een zeer aanzienlijk gedeelte veengrond van een tot twaalf voeten diepte, van de beste kwaliteit, in perceelenof in massa.