30 april 1930

De Tijd - godsdienstig-staatkundig dagblad, 02-05-1930:
Woensdagmorgen heeft de plechtige inwijding en opening plaats gehad van de R.K. school in de parochie Ommen. Om tien uur werd er in de Parochiekerk een plechtige H. mis opgedragen door pastoor B. Bloemen, daarbij geassisteerd door den Zeereerwaarden heer rector en kapelaan van Slagharen. De feestpredikatie werd gehouden door pater Hooischuur uit Nijmegen. Deze schetste in gevoelvolle bewoordingen de groote beteekenis van het Roomsche onderwijs.
Te omstreeks twaalf uur geschiedde de plechtige inzegening, welke verricht werd door deken G.B. Kannunnik Eekwielens te Heino, geassisteerd evenals in de kerk. Nadat de plechtigheden waren verricht, ging het in processie wederom naar het kerkgebouw, alwaar de pastoor der parochie dank bracht voor de totstandkoming van dit mooie schoolgebouw en wees op de diepe beteekenis van het Roomsche onderwijs voor zijn parochie. Onder de aanwezigen bevonden zich tal van pastoors uit de naaste omgeving, het gehele gemeentebestuur van Ommen, inspecteur van het Lager Onderwijs in de inspectie Ommen, alsmede zeer vele genoodigden. Na afloop der plechtigheden trokken de genoodigden naar het hotel van den heer Lokin, alwaar het woord werd gevoerd door den burgemeester, door den inspecteur van het Lager Onderwijs en door het personeel der school. Allen feliciteerden het schoolbestuur met de totstandkoming. Pastoor Bloemen dankte ten slotte voor al het gesprokene en uitte zijn blijdschap over den gebrachten lof. Hierna werd de school bezichtigd.