29 april 1845

Zwolsche courant, 22-04-1845:
Het gemeentebestuur der Stad Ommen, is voornemens, op dingsdag den 29 april 1845, des morgens 11 ure, op het Raadhuis aldaar, onder nadere approbatie van Heeren Gedeputeerde Staten van Overijssel, in het openbaar, den minstaannemenden, aan te besteden: Het bouwen van een geheel nieuw schoollocaal ter Stede Ommen, in te rigten voor 300 kinderen; met de leverantie van alle de daartoe benoodigde materialen. Bestek en teekening zullen vanaf den 21sten dezer ter inzage liggen te Ommen, in het Bruggenhuis. Ommen, den 18 april 1845. Het Bestuur voornoemd, Sandberg, A.J. Chevallerau.