28 juli 1847

Overijsselsche courant, 09-07-1847:
De notaris Mulert te Ommen zal op vrijdag den 16den julij 1847, des voormiddags ten 10 ure, ten huize van de wed. Mansier te Ommen, doen inzetten, en op woensdag den 28 julij 1847, ter zelfder uur en plaats, publiek verkoopen:
Een boerenerve het Meijerink genaamd, gelegen in de buurschap Stegeren, gemeente Ambt Ommen, met bouwmanswoningen en getimmertens, en bijbehoorende bouw-, weidelanden en heidegronden, groot ruim 20 bunders, benevens een vol whaars aandeel in de marke van Stegeren. Informatien op den huize Het Laar nabij Ommen, en ten kantore van genoemden notaris.