24 augustus 1840

Verheugde men zich heden alhier in den 68sten verjaardag van Neerlands geliefden Koning, en werd dezelve door de gewone vreugdebedrijven met geestdrift gevierd, eensklaps zag men de algemeene blijdschap gestoord door het uitbarsten van een' geweldigen brand, ten huize van den heer Jan Nevels, grondeigenaar ter dezer stede woonachtig. Eene verkeerd gegevene rigting aan eenig vuurwerk was oorzaak van deze ramp, die zich gelukkig, door de spoedig aangebragte brandbluschmiddelen, en den ijver der ingezetenen en anderen, heeft bepaald tot de geheele uitbranding van de woning en den stal van den heer Nevels, en tot de gedeeltelijke afbranding en beschadiging der eigendommen van den heer A. de Vries, griffier des kantongeregts te Ommen.