24 augustus 1834

Overijsselsche courant. Ommen, den 24 augustus:
Heden was het een ware feestdag voor ons, ingezetenen van stad en ambt Ommen, daar aan het geluk van, ook nu weder, zich in 's Konings verjaardag te mogen verblijden, het genoegen verbonden was van Ommens jongelingschap, die, voor bijna vier jaren, ter verdediging van Vorst en Vaderland, het zwaard had aangegord en, ter beteugeling van muitzucht en geweld, was te velde getrokken, in ons midden terug te zien.
Op de Nieuwemarkt alhier te zamen gekomen, werden deze dapperen, na eenige verversching gebruikt te hebben, door den heer burgemeester des ambts Ommen (daartoe door de besturen der gemeenten stad en ambt Ommen verzocht) op eene treffende wijze verwelkomd, en vervolgens uitgenoodigd zich, en corps, naar de kerk te begeven, ten einde aldaar den zegen des Allerhoogsten, voor het behoud en voortdurend welzijn van onzen zoo geliefden en geƫerbiedigden Koning af te smeeken. Indrukwekkend was de tegenwoordigheid dezer Verdedigers van het Vaderland, in God heiligdom! alwaar dezelve, door onzen waardigen leeraar, op de hartelijkste wijze werden toegesproken; terwijl zij, bij het eindigen der godsdienstoefening, onder toepasselijk orgelmuzijk, de kerk verlieten en, daarna, op wijn en brood onthaald werden.