23 april 1838

Overijsselsche courant, 01-05-1838:
Ambt Ommen, den 23sten april. Heden is alhier bevallen van drie kinderen, zijnde twee zonen en eene dochter, vrouw Geertruid Reinders, echtgenoote van den landbouwer Jan Brinkhuis te Besthmen, welke kinderen alle welgeschapen en in leven zijn.
De ondergeteekende burgemeester van het Ambt Ommen, bekend zijnde met de omstandigheden der ouders, welke zoodanig zijn dat eenige ondersteuning van weldadige menschenvrienden hen hoogst welkom zal zijn, en tevens overtuigd der arbeidzaamheid alsmede de zuinigheid, waarmede dit huisgezin tot nu toe, het brood voor vier kinderen heeft kunnen verdienen, en zich nu in zeer drukkende omstandigheden bevindt door den kost te moeten winnen voor zeven kinderen, neemt de ondergeteekende de vrijheid dit huisgezin in de mildadigheid zijner landgenooten aan te bevelen, terwijl het gemeentebestuur van Ambt Ommen, met genoegen de zorg op zich zal nemen voor den ontvangst, de besteding en verantwoording der giften welke men daarvoor zal willen afzonderen. De burgemeester van het Ambt Ommen, Sandberg.