22 juli 1819

Nederlandsche Staatscourant. Ommen, den 23 julij.
Gisteren, omstreeks twee ure op den namiddag, is de boerenwoning het Blekkenhorst genaamd, gelegen in de buurschap Eerde, schoutambt Ommen, bewoond door Jan Braakman, tot op den grond toe afgebrand, en, door de felle droogte en gebrek aan water, de brand snellijk toenemende, zijn daarbij omgekomen vier kalveren, elf schapen en drie jonge varkens, benevens zeven bijenkorven, die digtbij het huis stonden, alsmede alle de voorhanden zijnde levensmiddelen, kleederen en huisraad, met alle deszelfs boerengereedschappen; gelukkig, dat de koebeesten in de weide waren, en de paarden nog bij tijds uit den stal zijn gelaten, welke alzoo zijn bewaard gebleven. De voormelde landbouwer is, door dit ongeluk, met zijne vrouw en kinderen in den armoedigsten toestand gedompeld. De oorzaak van dezen brand heeft men niet kunnen ontdekken.