2 november 1857

Zierikzeesche nieuwsbode, 07-11-1857:
Zwolle, 2 nov. Het Provinciaal Geregtshof van Overijssel heeft heden morgen, in overeenstemming de in der tijd door den heer procureur-generaal genomene, alstoen door ons vermelde, uitspraak gedaan in de belangrijke zaak omtrent de marke te Ommen. het hof heeft als bewezen aangenomen dat de stad Ommen, geïntimeerde, reeds in 1248 van den bisschop van Utrecht stadsregten heeft verkregen, de marke blijkens de archieven, die als authentieke stukken moeten worden beschouwd, steeds door haar is beheerd en het overigens genoegzaam blijkt dat zij regtens die daden van beheer heeft uitgeoefend. Het vonnis der regtbank werd op deze en andere gronden bevestigd en aan de appelanten hun eisch ontzegd.