17 december 1852

De Leydse Courant meldt:
Te Ommen is de Christelijke Afgescheidene gemeente die reeds vrij groot was, eene eenige kerk en ook eene school bezat, thans weder vereenigd met de zoogenaamde groote kerk. Terwijl den Leeraar der gevestigde kerk onlangs het verzochte emeritaat was verleend, hebben de beide partijen onderling goedgevonden, eenen leeraar te beroepen, waarin beide partijen genoegen vinden. De vele opofferingen die de Afgescheidene gemeente voor kerk en school moest doen, kunnen wel mede zooals men vermoedt, als aanleidende oorzaak tot dezen stap van vereeniging beschouwd worden.