15 februari 1782

In 1782 werd in Ommen de Patriottenpartij opgericht, die de zinspreuk 'Voor Vaderland en Vrijheid' droeg. Aan de andere kant stond de Oranje-Partij. Beide partijen traden naar buiten op en marcheerden met slaande trom door de straten. Wanneer zij elkaar ontmoetten, ontstonden soms hevige gevechten.

Bijna was het op den 15 februari 1782 tusschen beide genootschappen tot een gevecht gekomen. Elkander ontmoet hebbende in eene der straten binnen de stad, zoude volgens de toenmaals ingewonnen kondschappen een schutter van het corps van Antony Visscher een der manschappen van het andere met de kolf van een snaphaan zulk eenen stoot tegen de wang gegeven hebben, dat hem daardoor eene kies los ging. De twist werd weldra heviger, doch bepaalde zich voor eerst bij woorden en bedreigingen. Berend Oldeman wilde zijn manschappen niet doen wijken en toen zijn adjudant Christoffel Rumph, een Duitscher van geboorte, begon te roepen: 'Schla mar todt', beving de leden van Visscher zulk een schrik, dat zij ijlings de vlucht namen, en wel, zoals sommigen beweren, grootendeels in de tusschenruimte tusschen twee huizen waarin ook de trom bleef steken en aan sommigen den doortocht versperde.