11 januari 1826

In den avond van den 11den dezer, omstreeks vijf ure, ontstond er brand in de woning van den landbouwer Harmen Stoete, in deze gemeente Ambt Ommen, buurtschap Stegeren, waardoor in korten tijd de geheele woning met nagenoeg alle zich daarin bevindende mobilaire goederen, bouwmans gereedschappen, hooi, stroo en zaad, eene prooi der vlammen werden; door de getrouwe hulp der buurlieden, zoo uit de gemelde, als de nabij gelegene buurtschappen Junne en Beerze, zijn de paarden en beesten gered, zijnde door opgemelde lofwaardige hulp, de verdere voortgang van den brand verhinderd; de daar digt bij gelegene woningen en schuren zijn bewaard gebleven, schoon dezelve reeds brand gevat hadden.