10 oktober 1822

Overijsselsche courant, 15-10-1822:
Ommen, den 10 october. Het onlangs alhier opgerigtte Departement der Maatschappij tot Nut van het Algemeen, zoover mogelijk het hoofddoel harer ingerigting pogende te bereiken, besloot, daar er in verscheidene jaren geene belooningen ter aanmoediging der schooljeugd hier ter stede waren uitgereikt, eenige gelden uit hare Fondsen tot dit oogmerk af te zonderen. Dientengevolge den heer Schoolopziener van het 5de district verzocht zijnde, om bij een door Z. Ed. te houden openbaar schoolexamen aan de vlijtigste leerlingen eerprijzen van wegen gezegde Departement uit te reiken, was Z. Ed. hiertoe allezins bereidvaardig, en had deze plegtigheid heden in de kerk alhier in het bijzijn van de leden van het Departement Ommen, het Plaatselijk Bestuur der Stad, en eene talrijke schare toeschouwers, tot algemeen genoegen plaats, gevende de leerlingen allezins blijken van het doelmatig onderwijs, hen door hunnen kundigen onderwijzer den heer H. Veenhoven gegeven.