Nieuwe route voor doorgaand verkeer Vechtkade blijft bereikbaar voor bezoekers en bestemmingsverkeer centrum

De gemeente Ommen werkt aan een gezellig, veilig en goed bereikbaar centrum. Een nieuwe verkeersstructuur moet zorgen voor een verdere impuls en verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Het college van B&W stelt voor aan de gemeenteraad om de noordelijke rondweg geschikt te maken voor doorgaand verkeer. Daarna wordt op de Vechtkade en in de Julianastraat een beweegbare afsluiting geplaatst om het doorgaande verkeer te weren. Hierdoor blijft het centrum van Ommen vanuit alle richtingen bereikbaar voor bezoekers en bestemmingsverkeer. Door een samenhangend pakket aan maatregelen verbetert de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het centrum. Tijdens de commissievergadering op 17 juni en de raadsvergadering op 1 juli bespreekt de gemeenteraad dit raadsvoorstel.

Wethouder Bongers: “We hebben gemerkt tijdens de consultatiefase, waarbij we de Ommer samenleving hebben geraadpleegd, dat de mate van betrokkenheid bij de nieuwe verkeersstructuur hoog is. Wij zien en begrijpen dat er verschillende belangen spelen. Daarom hebben we een integrale afweging gemaakt voor Ommen, voor de lange termijn. Als resultaat van de consultatiefase heeft het college gekozen voor de variant waarbij op de Vechtkade en in de Julianastraat een ‘knip’ geplaatst wordt tegen doorgaand autoverkeer door middel van een beweegbare afsluiting. De precieze locatie en de inrichting moeten verder worden uitgewerkt. Hierdoor blijft het centrum vanuit alle richtingen bereikbaar voor bezoekers en bestemmingsverkeer. Het aantal verkeersbewegingen gaat daardoor naar beneden. Wij zijn ons ervan bewust dat de nieuwe verkeersstructuur invloed heeft op wonen, winkelen en recreëren in het centrum. Als de gemeenteraad instemt, vindt verdere uitwerking van de maatregelen voor de nieuwe verkeersstructuur plaats in overleg met ondernemers, inwoners en professionele partners.”

Consultatie 

In januari heeft de gemeenteraad een principebesluit genomen over maatregelen voor de verkeersstructuur. In de maanden maart en april hebben ondernemers, inwoners en belangengroepen hun mening kunnen geven over de maatregelen voor de verkeersstructuur in Ommen. Deze bijdragen zijn meegenomen in het raadsvoorstel of worden op een later moment meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen.

Veilig, bereikbaar en gezellig centrum

Met de nieuwe verkeersstructuur wordt invulling gegeven aan de verkeersvisie 2030 en draagt bij aan de ambities van een groen, gezellig en geïnspireerd Ommen. De meest in het oog springende maatregelen is het weren van doorgaand verkeer op de Vechtkade en in de Julianatraat en deze zodoende veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Ook zijn de opwaardering van de Rondweg N347 en een vrij liggend fietspad naast de Chevalleraustraat onderdeel van het besluit.


VERKEERSOPLOSSING VOOR VEILIG, LEEFBAAR EN BEREIKBAAR CENTRUM OMMEN

Ommencentrum

De gemeente Ommen werkt aan een gezellig, veilig en goed bereikbaar centrum. Een nieuwe verkeersstructuur moet zorgen voor een verdere impuls en verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. 

Voorstel verkeersoplossing 

Het college van B&W van de gemeente Ommen heeft hiervoor een verkeersoplossing uitgewerkt. De gemeenteraad heeft hierover op 28 januari 2021 een principebesluit genomen en daarmee heeft de raad ook ingestemd om in gesprek te gaan met de Ommenaren. In de maanden maart en april heeft de gemeente inwoners, ondernemers en belanghebbenden geraadpleegd over de verkeersoplossing voor het centrum. Deze bijdragen zijn meegenomen in het raadsvoorstel of worden op een later moment meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen. 

Het college van B&W stelt voor aan de gemeenteraad om de noordelijke rondweg geschikt te maken voor doorgaand verkeer. Daarna wordt op de Vechtkade en in de Julianastraat een beweegbare afsluiting geplaatst om het doorgaande verkeer te weren. Hierdoor blijft het centrum van Ommen vanuit alle richtingen bereikbaar voor bezoekers en bestemmingsverkeer. Door een samenhangend pakket aan maatregelen verbetert de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het centrum. Tijdens de commissievergadering op 17 juni en de raadsvergadering op donderdag 1 juli bespreekt de gemeenteraad dit raadsvoorstel.  

Verdere uitwerking plannen samen inwoners en ondernemers

Wethouder Bongers: “We hebben gemerkt tijdens de consultatiefase, waarbij we de Ommer samenleving hebben geraadpleegd, dat de mate van betrokkenheid bij de nieuwe verkeersstructuur hoog is. Wij zien en begrijpen dat er verschillende belangen spelen. Daarom hebben we een integrale afweging gemaakt voor Ommen, voor de lange termijn. Als resultaat van de consultatiefase heeft het college van B&W gekozen voor de variant waarbij op de Vechtkade en in de Julianastraat een ‘knip’ geplaatst wordt tegen doorgaand autoverkeer door middel van een beweegbare afsluiting. De precieze locatie en de inrichting moeten verder worden uitgewerkt. Hierdoor blijft het centrum vanuit alle richtingen bereikbaar voor bezoekers en bestemmingsverkeer. Het aantal verkeersbewegingen gaat daardoor naar beneden. Wij zijn ons ervan bewust dat de nieuwe verkeersstructuur invloed heeft op wonen, winkelen en recreëren in het centrum. Als de gemeenteraad instemt, vindt verdere uitwerking van de maatregelen voor de nieuwe verkeersstructuur plaats in overleg met ondernemers, inwoners en professionele partners.” 

Hoe ziet de verkeersoplossing eruit? 

De verkeersoplossing bestaat uit een maatregelenpakket waarin onder andere wordt gekozen wordt om een beweegbare afsluiting te realiseren op de Vechtkade om het doorgaande autoverkeer te weren. Hierdoor blijft het centrum van Ommen (de Vechtkade) vanuit alle richtingen bereikbaar voor bezoekers en blijven de parkeerterreinen goed bereikbaar. Het doorgaande verkeer wordt geweerd en gevraagd een andere route te rijden. Daarnaast bestaat het pakket uit maatregelen om de Prinses Julianastraat/Schurinkstraat veilig en leefbaar te houden. Ook zijn de opwaardering van de Rondweg N347 en een vrijliggend fietspad naast de Chevalleraustraat onderdeel van het plan. Ook wil het college de bouw van een nieuwe fietsbrug, vanuit het zuiden, over de Vecht naar het centrum nader onderzoeken. Net als de realisatie van een fietstunnel in de buurt van de rotonde bij de Aldi. 

Vervolg

Wanneer de gemeenteraad instemt met het raadsvoorstel volgt een ontwerp- en realisatietraject. Hierin worden de maatregelen verder uitgewerkt en uitgevoerd. Bij de verdere uitwerking van deze plannen worden inwoners, ondernemers en belanghebbenden betrokken.

Zo wordt er eerst gestart worden met het opwaarderen van de gewenste routes. Denk hierbij aan de inpassing van de fietstunnel onder Slagenweg ter hoogte van de rotonde Haarsweg en het verhogen van de aantrekkelijkheid van de noordelijke rondweg. Ook wordt gestart met de uitwerking van de maatregelen op de Vechtkade en Pr. Julianstraat-Schurinkstraat. Voordat het samenhangende pakket van maatregelen op de Vechtkade en in de Pr. Julianastraat – Schurinkstraat kan worden uitgevoerd, zijn onderzoeken en besluiten nodig om de definitieve inrichting te realiseren. Het optimaliseren van de verkeerssituatie op de H. Mulertbrug en de kruispunten ten noorden en ten zuiden daarvan maken eveneens onderdeel uit van deze fase. Net als het in beeld brengen van de effecten van de maatregelen op wegen buiten het centrum.Meer informatie ontvangen of iets delen?

Wilt u meer informatie ontvangen of wilt u iets delen met de gemeente? Dan kunt u contact met ons opnemen via centrumstructuur@ommen.nl.